תנאי שימוש באתר החברה

 1. חברת שירותי אוטובוסים מאוחדים נצרת בע"מ (להלן: "ש.א.מ") מתכבדת להציע ללקוחותיה להשתמש באתר החברה, מערכותיו השונות, נתונים, שירותים ומידע האגור בהם (להלן: "האתר"), הכל בכפוף לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש"). 
 2. כלל החומרים, התכנים העיצובים וכיו"ב המופיעים באתר שייכים לש.א.מ בלבד. 
 3. עצם השימוש בכל אחד מהשירותים אשר ש.א.מ מספקת, כולל הכניסה לאתר ו/או הורדת מידע, לרבות אך לא רק קניית כרטיס, יצירת קשר, קבלת מידע, ו/או כל שירות נוסף שניתנים דרך האתר ו/או דרך כל אמצעי אחר, ו/או כל שירות עזר אחר, כפי שיהיה מעת לעת, מעיד על הסכמה לתנאי השימוש, ולכלל התנאים המופיעים ו/או שעתידים להופיע באתר.
 4. תנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב בין ש.א.מ לבין המשתמש באתר. משתמשים שאינם מסכימים לאילו מתנאי השימוש כהגדרתם לעיל, מתבקשים להימנע מלערוך שימוש כלשהו באתר, וכן בשירותים המוצעים דרכו.
 5. יתכן כי שירותים, מבצעים והטבות מסוימים הנמצאים ומוצעים באתר של ש.א.מ כפופים לתנאים נוספים, אשר נמצאים בחלק נפרד ולא תלוי במסמך זה. 
 6. יובהר כי ש.א.מ שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה, בכל אופן ומכל סיבה שתהא, לשנות או להוריד את האתר, וכן את השירותים שניתנים דרכו, בכללותם או חלקם, כולל שינוי השירותים ו/או פיתוחים שונים. ש.א.מ לא תישא באחריות כלפי המשתמש, ו/או כלפי כל צד שלישי בגין שימוש כאמור, אי שימוש, הורדת האתר ו/או שירות שניתן דרכו ו/או אי שימוש מכל סיבה שתהא ו/או בגין חסימת גישה לאתר ו/או אי יכולת להשתמש בשירותים הניתנים דרכו, לרבות בגין תקלות ו/או אירועים שבשליטת ש.א.מ או שאינם בשליטתה ו/או גרסאות מערכת הפעלה או דפדפנים שאינם נתמכים וכיוצ"ב.
 7. ש.א.מ שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי בתנאי השימוש בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שינויים בתנאי השימוש שנובעים מעדכון הוראות הדין יחולו וייכנסו לתוקף לפי הוראות החיקוק בהן מדובר, בין אם פורסמו באתר ובין אם לאו, ובין אם באו לידיעת המשתמשים באתר ובין אם לאו. שינוי בתנאי השימוש שלא נובעים מן הוראות הדין, חקיקה או תקנות, יפורסמו באתר של ש.א.מ, ללא הודעה מיוחדת על כך, ובחינת תנאי השימוש בכל עת ועת מוטלת על המשתמשים. קביעת תנאי השימוש תיעשה במטרה להעניק לציבור לקוחותיה של ש.א.מ שירות איכותי.
 8. ניתן להיכנס ולגלוש באתר של ש.א.מ ע"י מכשירים המותאמים טכנולוגית לכך. ש.א.מ לא אחראית ו/או מתחייבת שהאתר והשירותים הניתנים דרכו מתאימים אל המכשיר הנייד ו/או המחשב ממנו מבוצע השימוש.
 9. האתר והשירותים הניתנים באמצעותו מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי, בלבד, למטרות חוקיות, לפי הוראות תנאי השימוש והוראות הדין. כל שימוש מסחרי באתר, כולל גביית תשלום עבור שירותים הניתנים דרך האתר, או כל שימוש אחר שאיננו אישי, אינו חוקי, או שעלול לפגוע ב-ש.א.מ או בכל צד שלישי אחר הוא אסור בתכלית, והמבצע אותו יישא באחריות בלעדית לכל נזק, אובדן או הפסד שייגרם לש.א.מ כתוצאה מכך. 
 10. יתכן שהשימוש בשירותים שונים דרך האתר יהא כרוך במסירת נתונים ו/או הרשמה, לפי אופי השירות הניתן וההוראות הרגולטוריות הרלוונטיות. ש.א.מ תפעל בהתאם להוראות הדין ולמסמך מדיניות הפרטיות המופיע באתר.
 11. ייתכן כי ש.א.מ תציע שירותים נוספים ו/או משלימים, ע"י ספקי שירותים שונים, בכפוף להסכמת הלקוח ובאישורו.
 12. מובהר כי ש.א.מ עשויה להעביר מידע ו/או לקיים שיתופי פעולה עם ספקי שירותים נבחרים, אשר השירותים והפתרונות שלהם משלימים, משפרים ומניעים את האתר ושירותיה של ש.א.מ (להלן: "שירותי צד שלישי"). שירותי צד שלישי אלה עשויים לקבל או להיות בעלי גישה למידע של המשתמשים, בהתאם לתפקידים המסוימים שלהם, והם יהיו רשאים להשתמש בו רק למטרות אלה. ש.א.מ תמשיך להיות אחראית כלפי המשתמשים שלה לכל עיבוד מידע אישי שמתבצע על ידי שירותי צד שלישי מטעמה, וזאת מלבד במקרים שמעבר לשליטתה הסבירה של ש.א.מ.
 13. מובהר כי במסגרת האתר ו/או באתרים אליהם מופיעים קישורים באתר, עשויים להתפרסם תכנים מסוגים שונים, כולל פרסומות, הן מטעם ש.א.מ והן מטעם צדדים שלישיים. ש.א.מ אינה נושאת בכל אחריות מכל מין וסוג, ביחס לתכנים אלו, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש, ישירים או עקיפים שייגרמו כתוצאה מהאמור.
 14. מבלי לגרוע מהאמור, מידע המופיע באתר הקשור לזמני נסיעות של אוטובוסים, ושירותים המסופקים על ידי ש.א.מ, ו/או צדדים שלישיים, זמן יציאה ו/או הגעה ליעד, משך הנסיעה וכיוצ"ב, מבוסס על אומדנים בלבד ותלוי בגורמים נוספים שאינם בשליטת ש.א.מ, לרבות מזג אוויר, עומסי תנועה, אירועים מיוחדים, חסימות כבישים וכיוצ"ב.
 15. ש.א.מ עושה כמיטב אפשרותה להפעיל את האתר שברשותה ושבמסגרתו ניתנים שירותים, מידע ותכנים לכלל המשתמשים, באופן תקין וללא תקלות. לצד זאת, חלק מהפעילות מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות מפעילים סלולאריים, ספקי שירותים וכדומה, תשתיות סלולאריות ואינטרנט, ובהתאם ייתכנו הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה של האתר והשירותים. למשתמשי האתר לא תעמוד טענה, דרישה או תביעה כלשהי כנגד ש.א.מ בשל כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. 
 16. פרסום מכל מין וסוג באתר אינו נחשב לעידוד או המלצה מטעם ש.א.מ לרכישת השירותים כאמור והאחריות על רכישת השירותים הכלולים בפרסומות מונחת על המשתמשים בלבד.
 17. תנאי שימוש אלה ישמשו כהסכם מחייב התקף החל ממועד תחילת שימוש כלשהו באתר, כל זמן בו מבוצע שימוש באתר ובשירותים השונים הניתנים דרכו.
 18. מובהר כי האתר אינו מוגן מחדירות באופן הרמטי, וכי השימוש בטכנולוגיה מתקדמת כרוכה גם בסיכונים הנובעים מעצם טיבם וטבעם מאופי הטכנולוגיה, כפי שקיים בכל אתר ובמרשתת ככלל. כמו כן, ידוע למשתמשים כי ש.א.מ יכולה להשתמש בטכנולוגיות שונות למטרת זיהוי המשתמשים ומתן מידע למשתמשים.
 19. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם ש.א.מ, האתר, השירותים שניתנים דרכו ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז נצרת, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור הינו הדין הישראלי בלבד.
 20. כל האמור בתנאי השימוש הללו מצוין בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ותנאי השימוש מכוונים באופן שווה לכל המגדרים.
אתר זה עושה שימוש בעוגיות